Aktualno?ci
II Mi?dzynarodowy Festiwal Ta?ca w Bielsku-Bia?ej
Miejsce odbywania si? warsztatów PDF Drukuj Email
25.04.2008.

Wszystkie warsztaty odbywa? si? b?d? w budynku Wy?szej Szko?y Administracji w Bielsku-Bia?ej na ulicy A. Frycza Modrzewskiego 12 (patrz mapka).

 Informujemy równie?, ?e karnety "godzinowe" zawieraj? ilo?? godzin a nie zaj??. Je?li jedne zaj?cia trwaj? dwie godziny, wówczas z karnetu odejmowane s? równie? dwie godziny.  

 

 
Bilety na Festiwalow? Gal? s? ju? dost?pne w sprzeda?y PDF Drukuj Email
24.04.2008.

Od Dnia dzisiejszego (24.04.2008) w sprzeda?y dost?pne s? bilety na Gal? II Mi?dzynarodowego Festiwalu Ta?ca w Bielsku-Bia?ej. Bilety s? do nabycia w klubie Waga (Rynek 4) w cenie 25 z?. Zapraszamy

 

 
Rejestracja Internetowa - uaktualnienie PDF Drukuj Email
19.04.2008.
Dla Pa?stwa wygody umo?liwili?my ??czenie ze sob? ró?nych karnetów np. Day Pass z karnetem na 4 zaj?cia lub z karnetami na pojedyncze zaj?cia. Dzi?ki temu maj? Pa?stwo pe?n? dowolno?? w doborze karnetów i zaj??, zgodnie z w?asnymi preferencjami oraz bud?etem.
Dodatkowo osoby zarejestrowane mog? si? zalogowa? do swojego profilu i do czasu zatwierdzenia zaj??, mog? zmienia? swój plan zaj??.
Aby zarejestrowa? si?, lub zalogowa? do ju? zarejestrowanego konta, prosz? u?y? linków po prawej stronie (link do rejestracji znajduje sie równie? z lewej strony - w menu g?ównym). 
 
Zmiany w instruktorach PDF Drukuj Email
19.04.2008.

Niestety z powodów zdrowotnych Shane McAvinchey nie b?dzie móg? poprowadzi? tegorocznych warsztatów. Planowali?my zaprosi? Paula'e Golding z Irlandii, znan? m. in. z wielkiego widowiska Riverdance oraz Celebrity Jigs & Reels. Niestety okaza?o si? to niemo?liwe ze wzgl?dów technicznych. Warsztaty poprowadzi w ca?o?ci mistrzowska para Dorota Czajkowska i Micha? Piotrowski. Shane pozostanie go?ciem festiwalu i odwiedzi nas w sobot? podczas Wieczoru irlandzkiego w RudeBoy Club lub w niedziel? na Gali Wieczornej. 

 
Ruszy?a rejestracja internetowa PDF Drukuj Email
16.04.2008.
Z niezmiern? przyjemno?ci? pragniemy Pa?stwa poinformowa?, ?e ruszy?a internetowa rejestracja na zaj?cia. System rejestracji umo?liwia Pa?stwu wybór karnetu oraz dobór odpowiednich zaj??. Zapraszamy na stron? rejestracji
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 6 - 10 z 13